תקנון ותנאי שימוש

פורסם ב-4 במרץ 2012, ע"י עזרה למשתחרר צוות

ברוך הבא לאתר \"עזרה למשתחרר, פורטל המשתחררים של ישראל\" (להלן: \"האתר\"). האתר הינו בבעלות ומופעל על ידי קבוצת \"רעיון\", ח.פ

2,583 צפיות

ברוך הבא לאתר \"עזרה למשתחרר, פורטל המשתחררים של ישראל\" (להלן: \"האתר\"). האתר הינו בבעלות ומופעל על ידי קבוצת \"רעיון\", ח.פ : , מקיבוץ נצר סירני באר יעקוב (להלן: \"החברה\").

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו ובמכשירי קצה שונים (לרבות בטלוויזיה, רדיו, אינטרנט, רשתות טלפונים סלולרים, טכנולוגיית WAP, אינטרנט סלולרי, SMS, טלוויזיה בפס רחב, שידור בלווינים, ברשתות כבלים, WEB TV, פקסימיליה, טלפוניה ווידאו לסוגיהם וכל אמצעי קצה אחר) כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה. אינך חייב להסכים לאמור בתנאי שימוש אלו אולם אם אינך מסכים להם, הינך נדרש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש. תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון יחיד זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים וכן לתאגידים וגופים משפטיים אחרים בצורה שווה.

הוראות תנאי שימוש אלו מתווספות לכל הוראות תנאי שימוש אחרות המצויות באתר ובמקרה של סתירה או אי התאמה, גוברות עליהן. לפיכך, שימוש בכל אפליקציה ו/או שירות באתר יהיו בכפוף גם לתנאי שימוש אלו, בנוסף על כל תנאים נוספים ספציפיים עבורם.

החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך. השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג. השימוש בתכנים המוצגים באתר, ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה. החברה אינה מתחייבת כי התכנים באתר יהיו מעודכנים בכל עת. אנשים או גופים מתבקשים שלא לקבל כל החלטה על סמך האמור באתר, לרבות לגבי החלטות מקצועיות, העדפות, בחירות שהם מבקשים לעשות וכיוצא באלו מבלי לקבל מידע וייעוץ עצמאיים ממקור אחר. אין לפרש דבר האמור באתר כהמלצה מאת החברה בשום אופן.

החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו\"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים והמידע באתר ובשרתי החברה (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

העלאת תכני גולשים לאתר

חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר אך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, הנך מנוע מלפרסם באתר את התכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) הבאים:

 • - תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק.
 • - תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו.
 • - תכנים אשר זכויות הקנין הרוחני בהם אינן שייכות לך באופן בלעדי, או שהינך בר רשות מפורשת להתיר פרסומם באתר.
 • - תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב ו/או כל תוכנה או יישום מזיק מכל סוג שהוא.
 • - תכנים אשר אינם רלוונטים לפורום או לצ\'ט בו הנך נמצא.

החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ\"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת. הנך מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה, מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה בקשר לכך.

החברה אינה מעוניינת לקבל ממך כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן. על כן, ההתייחסות לכל תוכן או מידע שתמסור לחברה באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר לצורך פרסום (למשל בפורומים) תהיה כאל מידע לא סודי. דע, כי במשלוח תכנים ומידע לפרסום , הנך מקנה לחברה רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לחברה.

זכור: התכנים שאתה מוסר לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט והחברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, החברה לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ\"ל.החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

 השימוש בפורומים שבאתר (להלן: "הפורומים")

תנאי השימוש בפורומים באים בנוסף, ולא במקום, כל יתר תנאי שימוש אלו. השימוש בפורומים, לפיכך, כפוף גם לכל יתר תנאי שימוש אלו.

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי התוכן המופיע בפורומים אינו תוכן המסופק על ידי החברה וכי החברה אינה חייבת לערוך כל סינון או בקרה לכל תוכן כאמור. עוד הינך מאשר ומסכים כי החברה אינה נושאת בכל אחריות בנוגע לנכונות, דיוק, טיב ואמינות ההודעות בפורומים, לשגיאות, הטעיות, פגיעה באדם או בחברה, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני המתפרסם במסגרת הפורומים.

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי אין להניח כי הזהות שמייחסים לעצמם המשתמשים בפורומים הינה זהותם האמיתית, ואין להניח כי כותבי הידיעות יודעים כי המידע שהם מספקים הינו אמיתי ו/או מדויק.

כמשתתף בפורומים הנך מסכים ומתחייב בזאת באופן בלתי מסויג לפעול כדלקמן:

 1. לא לשלוח כל הודעה, מידע, נתונים, תוכן או כל חומר אחר, שאינם חוקיים ו/או מפרים הסכם או התחייבות או זכות כלשהם ו/או מזיקים ו/או מאיימים ו/או גסים ו/או מטרידים ו/או פוגעניים ו/או גזעניים ו/או משמיצים ו/או עלולים להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלולים לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.
 2. לא להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר.
 3. לא לפגוע בפרטיותו של גולש אחר (להעביר מידע באמצעות הפורום או באמצעים אחרים על גולש אחר, לרבות שמו, מספר הטלפון שלו, פרטי מנוי תכנת המסרים בה הוא משתמש או כל אמצעי זיהוי אחר).
 4. לא לשלוח לפורומים מידע העלול לשדל משתמש אחר ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או שעלולה לגרום לנזק.
 5. לא לשלוח חומר הכולל וירוס ו/או תוכנת מחשב העלולים לגרום לנזק לאתר או למשתמש בפורומים.
 6. לא להפר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, הוראות כל דין.
 7. לא לפרסם ו/או להציע למכור טובין או שירותים למטרות מסחריות.
 8. לא לערוך או להעביר סקרים, תחרויות, משחקי פירמידה או מכתבי שרשרת.
 9. לא להוריד מהרשת (Download) קובץ או תוכן אחר שפורסם בידי משתמש אחר בפורומים, אשר ידוע לך, או מן הדין סביר שידוע לך, כי אסור להפיצם בדרך זו.
 10. לא לזייף או למחוק אזכור של פרטי מחבר, הודעות משפטיות או אחרות, או כל ציון בלעדיות או סימון המעיד על מקורם של תכנים ו/או כתבות ו/או תוכנות ו/או כל חומר אחר הכלול בקובץ ו/או טקסט ו/או תמונה שנטענו ו/או הועלו באופן אחר על הרשת.
 11. לא להגביל או למנוע את השימוש וההנאה של משתמש אחרים בפורומים.
 12. לא להעלות לפורומים הודעות פרסומיות בצורה ישירה או במסווה של הודעות תוכן.
 13. לא להעלות קבצים (Upload) המכילים תוכנות או כל חומר אחר שחלות עליו זכויות צדדים שלשיים כלשהם, ובכלל זה זכות קניין רוחני, זכות הפרטיות, זכות הפרסום וכד\'.

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי משלוח הודעה לפורומים מהווה רשיון ורשות בלתי חוזרת שאינה מוגבלת בזמן וללא תשלום מאת שולח ההודעה לחברה לעשיית כל שימוש בהודעה ובתוכנה.

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי החברה רשאית, אך לא חייבת, להסיר ו/או למחוק תגובה, או חלק ממנה, שלפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה או של מי מטעמה, חורגת מהנורמות הראויות בעיניהם לפורומים, לרבות אך לא רק תגובה שיש בה משום תועבה, פגיעה, הפצת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, ניבול פה, השמצה, הפרה, לשון גסה, נושא מגונה או איסור על פי דין ו/או הסכם, מפורש או מכללא. במקרה בו תימחק תגובה או שימחקו חלקים ממנה כאמור, החברה אינה חייבת ליידע איש או להתריע בדבר הסרת ו/או מחיקת המידע. במקרה של מחיקה כאמור לא תהא לך כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

המשתמש ו/או כותב ו/או שולח ההודעות לפורומים, מסכים בזאת ומתחייב לשפות את החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה על ידי צד ג\' עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות בתנאי שימוש אלה, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג\' כלשהו, ושאת באשר למידע ו/או לחומר שנשלח ו/או נכתב ו/או נערך על ידו בכל אופן שהוא.

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי החברה אינה אחראית לשמירת פרטיות פרטי המשתמש בפורומים, ובנוסף היא שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלה ידועים לה) במקרים הבאים:

אם השימוש שעשה המשתמש בפורומים ו/או החומר ו/או המידע אותם פרסם המשתמש בפורומים או עשה בהם שימוש – אינו חוקי.

אם השימוש שעשה המשתמש בפורומים ו/או החומר ו/או המידע אותם פרסם המשתמש בפורומים או עשה בהם שימוש קשור ו/או נוגע להליכים משפטיים ו/או נדרש לצורך הליכים על ידי צד ג\' כלשהו ו/או על ידי רשות מוסמכת.

השימוש שעשה המשתמש בפורומים ו/או החומר ו/או המידע אותם פרסם המשתמש בפורומים או עשה בהם שימוש נדרש על מנת לאכוף את יישומם הנכון והתקין של הוראות ותנאים אלה.

אם השימוש שעשה המשתמש בפורומים ו/או החומר ו/או המידע אותם פרסם המשתמש בפורומים או עשה בהם שימוש נדרשים להגנת האינטרסים של החברה.

אם השימוש שעשה המשתמש בפורומים ו/או החומר ו/או המידע אותם פרסם המשתמש בפורומים או עשה בהם שימוש נדרש לשם הגנה על חיי אדם, שלמות גופו או כבודו.

אם חברה נדרשת לגלות את השימוש שעשה המשתמש בפורומים ו/או החומר ו/או המידע אותם פרסם המשתמש בפורומים או עשה בהם שימוש מכוח צו שיפוטי או פסק-דין.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות ותנאי השימוש בפורום הגולשים בכל עת שתמצא לנכון על פי שיקול דעתה המוחלט, והמשתתף בפורומים מתבקש לעיין בנוסח תנאי השימוש מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים. תנאי השימוש העדכניים בפורומים יימצאו בכל עת בכתובת זו.

החברה תהא רשאית להפסיק (לרבות בדרך של הסרה מן הרשת או מניעת גישה) באופן מיידי, חד צדדי, וללא מתן הודעה מראש, את הפורומים, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או זכות תביעה ו/או דרישה בגין כך. על כן, ככל שיש לך עניין לשמור לעצמך מידע או תוכן כלשהו המפורסם בפורומים, ולמטרה זו בלבד, אנא הדפס לעצמך עותק שלו.

באם הנך, כמשתמש, מאמין כי מידע ו/או חומר המתפרסם בפורומים הועתק באופן שפוגע בזכויותיך, ו/או יש בתוכן פגיעה אחרת בך ו/או בצד שלישי ו/או הפרת חוק כלשהו – אנא הודע על כך מיידית לחברה בצירוף פרטים מלאים, לכתובת Support@helpfree.co.ilלתשומת ליבך, החברה אינה מתחייבת לשמור מספרי IP של המשתמשים באתר לתקופה מינימאלית כלשהי או בכלל.

 קניין רוחני

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובכל חלק בו, לרבות בתכני האתר, בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד – הוא של החברה בלבד, ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ\"ל בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש. האתר מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש מהחברה.

בתנאי שימוש אלו – \"תכני האתר\" – כל המידע באתר ולרבות כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים והערכות, והכל בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר ובמכשירי הקצה השונים בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, בין אם הוא בבעלות עזרה למשתחרר Helpfree לימודים בע\"מ (להלן: \"החברה\") ובין אם הוא בבעלות צד ג, המאפשר לחברה זכות שימוש בו.

סימני המסחר באתר הם קניינה של החברה בלבד, או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.החברה ממליצה לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר ובמכשירי הקצה השונים. בפרט אמורים הדברים בכל הנוגע למידע מקצועי הניתן על ידי מומחים (משפטנים, רופאים, ביטוח, פסיכולוגיה וכו). זכור: מידע זה אינו מהווה עצה מקצועית והינו תלוי בעובדותיו של כל מקרה ומקרה. כאמור לעיל, החברה אינה אחראית לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להיגרם לך או לצד שלישי כלשהו אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלו וחלה עליך אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.

תכנים כלכליים

אם ברצונך להשתמש בתכנים בעלי אופי כלכלי, בין אם מפורסמים באתר על ידי החברה ובין אם על ידי גולשים ו/או צדדים שלישיים אחרים, עליך לבדוק אותם ולאמתם. אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת בדבר עסקאות והתנהלות פיננסית, ובכלל זה לגבי מתן שירותים או ביצוע עסקאות. לכן, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים שתמצא באתר, תיעשה על אחריותך בלבד.

פרטיות

הנך מסכים לכל האמור במדיניות הפרטיות של החברה.


 

קישורים ופרסומות

אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הוא מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכל תוכן כאמור. מבלי לגרוע באמור לעיל החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע\"י צדדים שלישיים.

האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. לחברה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר, לבחירה במקצוע זה או אחר או במוסד לימודים זה או אחר.

הפסקת שימוש ושיפוי

החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, אם לא יעמוד בתנאי מתנאֵי הסכם זה, לרבות על ידי חסימת מספר IP.

היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, תהא החברה, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

אתה תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה ונושאי משרה בה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו\"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידך ו/או עקב כל הפרה של כל דין ו/או זכות של צד שלישי כלשהו על ידך.

חוגים

כל המידע המתפרסם באתר בקשר לחוגים מתפרסם על ידי עורכי החוגים ו/או מפעיליהם ו/או בעליהם ו/או מנהליהם (\"מפעילי החוגים\") והחברה אינה נושאת באחריות כלשהיא לאמינות, למהימנות, לעדכניות ולדיוק המידע והתכנים המפורסמים על ידי מפעילי החוגים, לרבות שעות ומועדים, עלויות, כתובות, תמונות, תיאור החוגים ותכניהם, התאמתם לגילאים מסויימים, קישורים שיועלו על ידי מפעילי החוגים וכל היוצא באלו.

בשום מקרה לא יהיו החברה ו/או מי מטעמה אחראים לכל נזק, הפסד, תשלום או הוצאה שייגרמו לך ו/או למי מטעמך בקשר עם החוגים, השתתפותך ו/או השתתפות מי מטעמך בחוגים ו/או במי מהם, תשלומים שתשלם ועסקאות שתבצע או לא תבצע עם מי ממפעילי החוגים. כל התקשרות שלך עם מפעילי החוגים ו/או מי מטעמם וכל הסתמכות שלך על כל פרסום בקשר עם החוגים ו/או התכנים בקשר אליהם, לרבות בקישורים, הינו באחריותך המלאה והבלעדית.

המידע המתפרסם באתר בקשר לחוגים מתפרסם לנוחותך ועל מנת לאפשר יצירת קשר בינך לבין מפעילי החוגים. אין לראות במידע כאמור משום הבעת דעה אישית של החברה בקשר עם החוגים, או המלצה ו/או עידוד ו/או הצעה מצד החברה לרכוש מוצרים ו/או שירותים ו/או להירשם לחוגים.

החברה אינה מתחייבת לבצע סינון של החוגים ו/או התכנים בקשר אליהם ולא תישא באחריות בקשר לכך, לרבות ללשון הרע, פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות קניין רוחני ולכל הקשור בתכנים המפורסמים על ידי מפעילי החוגים ו/או מי מטעמם. ככל שנתקלת במידע הפוגע או מפר את זכויותיך, אנא צור קשר בכתובתsupport@helpfree.co.il נציגי החברה יחזרו אליך בהקדם.

על היחסים בין מפעילי החוגים לבין החברה ו/או מי מטעמה יחולו תנאי ההסכם המקוון אליו נדרשים מפעילי החוגים להסכים בטרם יוכלו לפרסם תכנים ומידע באתר.

כללי

במידה והוראה מהוראות תנאי שימוש אלו, תקבע על ידי ביהמ\"ש או טריבונל שיפוטי או מעין שיפוטי מוסמך אחר (\"הערכאה המשפטית\") כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלו ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית. בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות לנציגים מטעמה בכתובת דוא\"ל Support@Helpfree.co.il החברה תעשה כל שביכולתה לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר. אנו מאחלים לך שימוש מועיל ומהנה. נשמח לקבל את תגובותיך והערותיך בנוגע לאתר. ט.ל.ח.

מדיניות פרטיות של עזרה למשתחרר Helpfree

חברת עזרה למשתחרר Helpfree בע\"מ (\"עזרה למשתחרר Helpfree\").מכירה בחשיבות השמירה על הפרטיות של המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מפעילה ומנהלת (\"האתר\").שימושך באתר ו/או רישומך לשירותים באתר מהווים את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך כמפורט בתנאי מדיניות הפרטיות להלן.

רישום לשירותים

חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי אודותיך לרבות פרטים מזהים, פרטי התקשרות, פרטי כרטיס האשראי שברשותך וכו\'. אינך חייב על פי חוק למסור את המידע אולם ללא מסירת המידע לא תוכל לקבל שירותים אלו. לצורך קבלת חלק מהשירותים באתר מעבירה עזרה למשתחרר Helpfree את המידע אודותיך לגורמים הרלוונטים לרבות מוסדות לימוד וגופים מסחריים, בהתאם לסוג השירות אליו נרשמת והמידע המבוקש על ידך במסגרת אותו שירות. עזרה למשתחרר Helpfree לא תהיה אחראית לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם צדדים שלישיים בכל מידע אשר ייאסף על ידם אודותיך, ככל שייאסף, לרבות מידע אשר הועבר ו/או יועבר אליהם על ידי עזרה למשתחרר Helpfree ו/או אשר נמסר להם ישירות על ידך. יובהר כי מדיניות הפרטיות של עזרה למשתחרר Helpfree לא תחול על צדדים שלישיים אלו מכיוון שחלק ממוסדות הלימוד אינם לקוחות של עזרה למשתחרר Helpfree, הטופס לא ישלח למוסד הלימודים והוא לא יוכל ליצור עמך קשר.

מאגרי מידע

המידע אשר תמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר וכל מידע אחר אשר תמסור בהמשך, כמתבקש מסוג השירות, וכן כל מידע אשר ייאסף אודותיך בקשר לשירותים אליהם נרשמת ו/או בעת שימושך באתר ישמרו במאגרי המידע של עזרה למשתחרר)מאגר ממוחשב רשום כדין שמספרו XXXXX, ושמו דיין פרסום ושיווק מאגר לקוחות). הנך רשאי בכל עת לבקש לראות את המידע הנוגע הנוגע אליך הכלול במאגר, או לבקש את הסרת ממנו, באמצעות פניה אלינו בדוא"ל idandada@gmail.com,. Helpfree. עזרה למשתחרר Helpfree תעשה שימוש במידע על פי הוראות הדין ובהתאם למדיניות פרטיות זו. הינך מצהיר ומתחייב בזאת כי כל המידע שנמסר על ידך ו/או יימסר על ידך בעתיד הינו נכון אמין ומדויק וכי ביצעת את ההרשמה ו/או מסרת את המידע בשימך ועבור עצמך בלבד ולא בשם ו/או בעבור צדדים שלישיים.

השימוש במידע ומשלוח חומר פרסומי

עזרה למשתחרר Helpfree תהיה רשאית לעשות כל שימוש במידע, הנדרש לה לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידך. עזרה למשתחרר Helpfree תהיה רשאית להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג השירותים כאמור ו/או לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים באתר. כמו כן תהיה רשאית עזרה למשתחרר Helpfree לעשות שימוש במידע על מנת לפנות אליך בכל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידך באתר לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר על מנת להציע לך כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף אשר תסבור עזרה למשתחרר Helpfree כי יוכל להתאים ו/או לעניין אותך בהתאם לפילוח המידע המצוי אצלה אודותיך ו/או כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע אחר בהתאם לשיקול דעתה. עזרה למשתחרר Helpfree תהיה רשאית לפנות אליך בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה וכן להעביר את המידע לצדדים שלישיים כלשהם על מנת שיוכלו לפנות אליך ולהציע לך שירותים ו/או מוצרים נוספים כאמור.

הינך רשאי בכל עת לפנות ליום לימודים ולבקש שלא לקבל הצעות לשירותים ו/או מוצרים נוספים מעבר לשירותים אליהם נרשמתם באתר באמצעות פניה בכתב לכתובת info@helpfree.co.il.

עזרה למשתחרר Helpfree תהיה רשאית לשלוח אליך כל מידע פרסומי ו/או שיווקי שלה ו/או של צדדים שלישיים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי תוך שימוש בכל אחד מאמצעי התקשורת האלקטרונית שמסרת לה בעת הרישום לאתר או במועד מאוחר יותר, לרבות הודעות בדואר אלקטרוני ובהודעות SMS.

במידה ואינך מעוניין בקבלת המידע הפרסומי או הינך מעוניין כי ישלח אליך רק לאחד או יותר מאמצעי התקשורת תוכל ללחוץ כאן.

בנוסף לאמור לעיל, תהיה עזרה למשתחרר Helpfree רשאית למסור מידע אישי אודותיך לצדדים שלישיים, בכל אחד מהמקרים בהם (1) תהיה עזרה למשתחרר Helpfree מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי; (2) תעמוד עזרה למשתחרר Helpfree בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שנעשו על ידך באתר; (3) הפרת את תנאי השימוש באתר; (4) תתקבל אצל עזרה למשתחרר Helpfree טענה או תלונה לפיה הפרת כל דין, לרבות, ומבלי לגרוע מן האמור, ביצעת עוולה או עבירה בניגוד לדיני לשון הרע, דיני הגנת הפרטיות, דיני הקניין הרוחני, דיני העונשין או דיני עוולות מסחריות. במקרה זה תהיה עזרה למשתחרר Helpfree רשאית למסור את המידע אודותיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

\"עזרה למשתחרר\" אוספת ומנתחת מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים באתר וכו\'. לצורך כך משתמשת עזרה למשתחרר Helpfree בשיטה המסייעת לה לנטר את דפוסי הפעילות באתר ואת מידת השימוש בתכנים ובשירותים השונים באתר. עיבוד המידע נועד לצורך בקרה, מחקר, תחזוקה הגנה ושיפור השירותים הניתנים באתר והוא אינו מזהה אותך באופן אישי.

שינויים במדיניות הפרטיות

\"עזרה למשתחרר\" תהיה רשאית לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לרבות הוראות שעניינן שימוש במידע שמסרת. עזרה למשתחרר Helpfree תודיע למשתמש על כל שינוי מהותי אשר יחול בהוראות מדיניות הפרטיות.

טיול לרוסיה

רוסיה, שהייתה המדינה המרכזית ביותר בברית המועצות הגדולה של פעם, מציעה מגוון רחב של אתרים ואטרקציות מעניינות, ההופכות כל טיול לרוסיה לחוויה בלתי נשכחת. מרבית מהאתרים המרכזיים ברוסיה נמצאים בערים הגדולות והמאוכלסות ביותר בה, כשמספר התיירים בהם מידי שנה הולך ועולה.

מוסקבה- בירת רוסיה

מוסקבה, בירתה של רוסיה, מציעה שילוב יוצא דופן בין מאפיינים ואתרים היסטוריים מרתקים, לבין מודרניות הולכת וגוברת, כשיש המחשיבים אותה לאחת מהערים היוקרתיות ביותר בעולם. כל טיול לרוסיה, נפתח בדרך כלל בביקור בעיר מוסקבה המרשימה, כשהאתר המרכזי ביותר בה, המשמש כמעין סימן היכר, נמצא בכיכר האדומה \"הקרמלין\". מדובר במבצר מרהיב ועתיק שנים, ששימש את המנהיגים הגדולים בתקופה הסובייטית, המשתרע על פני שטח עצום במיוחד. מלבד הכיכר האדומה המופלאה, מומלץ לבקר במוזיאון מלחמת העולם השנייה המרתק, בשוק איזמאילובסקי הצבעוני ובבית הקברות נובודביצ\'י.

סנט פטרסבורג- החוויה התרבותית ברוסיה

עיר נוספת ומרכזית, שחייבים לבקר בה במשך כל טיול לרוסיה, היא סנט פטרסבורג הנפלאה, המכונה בידי רבים גם כמרכז התרבות של רוסיה. סנט פטרסבורג מציעה שורה של אתרים מעניינים שכדאי לבקר בהם, כשהמרכזי ביותר הוא ארמון החורף המרשים והמפורסם, ששימש בעבר את המנהיגים בתקופה הסובייטית. מלבד החוויה התרבותית בה, מציעה סנט פטרסבורג אטרקציית טבע מרתקת מיוחדת במינה, המתרחשת בהופעת לילות לבנים בחודשי הקיץ, כשלכבודם נערכים מגוון חגיגות ואירועים מיוחדים שלא כדאי לפספס.

טבעת הזהב- קלאסיקה רוסית במיטבה

אחד האזורים היפים והקלאסיים ביותר, שאותו לא מומלץ כלל לפספס במהלך טיול לרוסיה, הוא אזור טבעת הזהב. מדובר באזור הכולל בתוכו שמונה עיירות שהוקמו בתקופות עתיקות במיוחד, כשהדבר המייחד אותם הוא בהופעת כיפות זהב בצריחים של מבנים בעלי אופי דתי, דוגמת כנסיות וקתדרלות. סיור בערי טבעת הזהב הוא מרתק ומיוחד במינו, כשנותן זווית אחרת במבט על ההיסטוריה הרוסית המפוארת.

טיפים שחשוב לדעת לפני טיול לרוסיה

רוסיה הגדולה, מתאפיינת בהבדלים מבחינת תנאי מזג אוויר באזוריה השונים. למרות זאת, התקופה המומלצת לערוך טיול לרוסיה, מתרחשת בין החודשים יוני לספטמבר, בהם מאופיין מזג האוויר כנוח ביותר לטיולים ברחביה. המטבע המקומי ברוסיה, נקרא \"רובל\", כשערכו של שקל ישראלי אחד, שווה לערך של 8 רובל רוסי בקירוב. כמו כן, פותחת רוסיה את שעריה למטיילים הישראלים באופן חופשי, כשלא נדרשת מהם אשרת כניסה על מנת לערוך טיול לרוסיה.

טיול לספרד

ספרד, השוכנת בחלקת הדרום מערבי של יבשת אירופה, נתפסת לאחד היעדים התיירותיים המופלאים והמבוקשים ביותר ברחבי העולם, כשמיליוני תיירים זורמים אליה מידי שנה מכל קצוות תבל. בספרד, הנחשבת למדינה הגדולה על פני שטחו של חצי האי האיברי, תוכלו למצוא בין היתר ערים גדולות ומרשימות, היסטוריה מפוארת, תרבות מרתקת, חופי ים מדהימים, נופים עוצרי נשימה, אוכל טעים במיוחד וחיי לילה מהנים ותוססים. טיול לספרד הוא חוויה מרתקת ועשירה מכל הזויות, כשכדאי לבקר במספר אתרים מרכזיים ברחביה שיעצימו זאת יותר מכל.

ברצלונה- העיר התוססת ביותר בספרד

ברצלונה, הנחשבת לעיר השנייה בגודלה ברחבי ספרד, הפכה בשנים האחרונות לאחד היעדים המרכזיים ונחשקים ביותר בעת כל טיול לספרד, כשמציעה שפע של פעילות, אתרים ואטרקציות מסביב לשעון, כשהופכים אותה לעיר מרתקת ותוססת במיוחד, כשקשה שלא להתאהב בה. בביקור בברצלונה, מומלץ לבקר בשדרות רמבלה המפורסמות של העיר, בכיכר קטלוניה, בשוק בוקריה, במוזיאון פיקאסו, בהר היהודים, במזרקת הקסם, בארמון גואל ובמתחם של איצטדיון \"קאמפ נואו\" המרשים, המשמש את קבוצת הכדורגל המפורסמת והמצליחה של ברצלונה.

מדריד- בירת ספרד

טיול לספרד חייב לעבור בביקור בעיר הבירה מדריד, העיר הגדולה והמרכזית ביותר ברחבי ספרד כולה. מדריד מציעה לקהל המבקרים בה מגוון גדול של אתרי היסטוריה, חוויה אומנותית מרתקים, פארקים מרהיבים ביופיים, קניות בשפע, מסעדות גורמה וחיי לילה מהנים. בזמן השהייה במדריד רצוי לבקר בכיכר הגדולה \"פלאסה מאיור\", בארמון המלכותי של ספרד, בכיכר קולון המרתקת המספרת על מסעותיו של קולומבוס, ובכיכר \"פוארטה דל סול\" המרשימה.

האי טנריף- חווית הנופש בספרד

לאלו המעוניינים לשלב גם את חווית הנופש במשך טיול לספרד, ביקור באי טנריף הוא הפתרון הטוב ביותר לכך, כשמדובר באחד מאתרי הנופש הפופולאריים והקסומים ביותר ברחבי אירופה. באי טנריף תוכלו להתענג על רצועת חוף מדהימה ביופייה, ללון באחד מבתי המלון המפוארים שמציע האי, לאכול במסעדות גורמה מהשורה הראשונה ולחוות חווית חיי לילה תוססים ומהנים עם צעירים מכל רחבי אירופה והעולם.

מידע שימושי לפני טיול לספרד

ספרד היא אחת מהמדינות שהצטרפו לאיחוד האירופי בעת הקמתו, פרט שהביא לשינוי המטבע המקומי הישן והמוכר הנקרא \"פזטה\", למטבע הנהוג בכלל מדינות האיחוד האירופאי, ה\"אירו\". טיול לספרד ניתן לערוך כמעט לאורך כל ימות השנה, מלבד תקופת החורף המאופיינת כקרה במיוחד במרבית אזוריה. בכל הנוגע לכניסה לשטח המדינה, הכניסה לאזרחים ישראלים הינה חופשית, כשרשאים לערוך טיול לספרד על לתקופה של 90 ימים מיום כניסתם.

טפסים להורדה

ברוכים הבאים לעמוד \"טפסים להורדה\"

\"\"

בעמוד זה תוכלו להינות מהורדת הטפסים הדרושים לכם לקבלת המיידע והסיוע בכל נושא אשר תבחרו.

מעוניינים לקבל טופס שלא נמצא כאן? העזרו בקישור הבא ליצירת קשר עמנו ואנו ניצור עמכם קשר בהקדם לאספקת הטופס הדרוש לכם.

להלן הטפסים להורדה :

*להורדת הטפסים לחצו על שמו של הטופס ומייד תיפתח הורדה מתאימה, במידה וההורדה לא נפתח שמרו את הקישור בשם בצורה ידנית.

1. טופס בקשה להלוואה או מענק

2. טופס בקשה למשיכת פיקדון

3. טופס דחיית מילואים בשל לימודים

4. טופס דחיית מילואים מסיבה משקית

5. טופס 58

6. טופס פיטורין בשל שירות מילואים

7. טופס תביעה לתגמולי מילואים

8. טופס מידעון ביטוח לאומי

9. טופס מידעון לאיש המילואים

10. טופס מענק לעבודה מועדפת

11. טופס תביעה לדמי אבטלה

800

800

זינוק

זינוק

מור קורן

מור קורן

סמארט Smart

סמארט Smart

לחמן

לחמן

קידום

קידום

מנטור

מנטור

מכללת הד

מכללת הד

המכללה האקדמית להנדסה ירושלים

המכללה האקדמית להנדסה ירושלים

מכללת רידמן

מכללת רידמן

המכינה הבינתחומית

המכינה הבינתחומית

טיול לדרום אפריקה

דרום אפריקה מהווה יעד מומלץ ביותר לטיול ארוך, בו תזכו להנות ולהתרשם מאתרים עוצרי נשימה, מטיול של פעם בחיים.

הטיול לדרום אפריקה יחל ביוהנסבורג, בירתה של המדינה, ואחת מהערים הגדולות והמרכזיות. יוהנסבורג מציעה למטייל נופים ייחודיים, מהם ניתן להתרשם מאחד המגדלים בעיר, או במהלך טיול רגלי באזורי הטבע, כדוגמת רכס ה- Northcliff. יוהנסבורג מציגה את הפן העירוני של דרום אפריקה בה ניתן להנות ממוזיאונים מיוחדים, כדוגמת מוזיאון האפרטהייד, אתרים היסטוריים, מבנים מרשימים וכדומה.

אחת האטרקציות המרהיבות והייחודיות בטיול לדרום אפריקה היא אתרי הטבע והפרא המרהיבים שמציעה המדינה, במרכזה, הפארק הלאומי קרוגר, שנחשב לאטרקציית הטבע המובילה בדרום אפריקה. בשמורת טבע זו ניתן להנות ממיטב חיות הפרא של דרום אפריקה, החל מנמרים, פילים, ועד קרנפים ואריות. הטיול ניתן לביצוע בעזרת ג\'יפים, או תוך טיול רגלי, להרפתקניים מביניכם, אופציה שיכולה לשדרג את החוויה. כמו כן, ניתן לבחור באופן טיול עצמאי או בעזרת מדריך.

אזור טבע נוסף הוא שמורת הטבע צ\'יצ\'יקמה, המשלבת נופים מרהיבים, אתגרי אקסטרים ואטרקציות ייחודיות. בתוך שמורה זו, נתיב הגנים, נחשב לאזור המתויר ביותר ולכן כולל בו את רוב האטרקציות. שילוב בין ההרים והעמקים, יחד עם המפרצים הכחולים והאגמים המדהימים, יוצרים חוויה עוצרת נשימה. זהו האזור היפה ביותר בדרום אפריקה, והאטרקטיבי ביותר, על כן, מומלץ ביותר להישאר באזור מספר ימים על מנת להנות ממנו ככל האפשר כחלק מטיול לדרום אפריקה.

יעד נוסף, בו ניתן לסיים את הטיול לדרום אפריקה או לעבור ממנו ליעד אחר, היא העיר קייפטאון, עיר גדולה במיוחד, מרשימה וייחודית. קייפטאון שוכנת בסמוך לאוקיינוס האטלנטי, ובאזור הר השולחן, ולכן מבטיחה הנאה צרופה מהנוף המרהיב. כמו כן, עצם היותה עיר תיירותית, מציעה קייפטאון מגוון רחב של אטרקציות למטייל, כדוגמת מוזיאונים, מועדוני לילה, מסעדות מרשימות ועוד.

דרום אפריקה היא מדינה אטרקטיבית, מרשימה, ייחודית ועוצרת נשימה, המשלבת בין עיר לטבע, בין טיול שליו לבין טיול אקסטרים, המעניקים למטייל חוויה בלתי נשכחת.

טיול לקניה

קניה משלבת אטרקציות רבות למטייל, החל מטיולי ספארי, טיולי ג\'יפים, ועד מסעות רגליים, טיפוסי הרים ואגמים קסומים, שהופכים את הטיול לקניה למבוקש ופופולארי במיוחד בעיניי צעירים ישראלים ומטיילים מהעולם כולו.

ניירובי

הטיול לקניה יחל בניירובי, בירתה של קניה, שם תוכלו להנות מהר קניה המספק למטייל נוף נפלא ומושך אליו חיות בר רבות, עליהם ניתן לתצפת ולהנות ממראות מרהיבים. מאזור ניירובי ניתן להמשיך לשמורות טבע רבות, ביניהם, שמורת הטבע שבא ושמורת הטבע סמבורו, המהווים יעד מעולה להנות ולהתרשם מחיי הטבע בקניה, ולהכיר את התרבויות הייחודיות של בני המקום, על מנת להעשיר את החוויה.

אגם ברינגו

אגם זה ממוקם בקרבת השבר הסורי- אפריקאי ומהווה אטרקציה נפלאה למטיילים בזכות יופיו עוצר הנשימה. הטיול לאגם מומלץ להתבצע בשילוב עם ביקור בשבטים המקומיים שגרים באזור, וטיול רגלי, שיעשיר את החוויה. כמו כן, בטווח נסיעה, קיימים אגמים נוספים כדוגמת אגם ברינגו שמוביל להתרשמות משבטים נוספים, ואגם נקורו, בו ניתן להנות ממגוון רחב של ציפורים ייחודיות ומרשימות.

אגם נייבשה ושמורת אגם קרייטר

אגם זה הוא אגם נוסף של מים מתוקים אשר נמצא בקרבת השבר הסורי- אפריקאי, ומספק למטייל מחזה מרהיב. בקרבת המקום נמצאת שמורת אגם קרייטר, אגם השוכן בתוך לוע של הר געש כבוי. אגם זה מספק חוויה ייחודית וחד פעמית להנות ממי הבריכה הקרירים בתוך הר געש! מומלץ במיוחד, מחזה שלא כדאי לפספס בטיול לקניה.

שמורת המסאי מרה

שמורה זו מהווה את השיא של אזורי הטבע הפתוחים והמרשימים של קניה, בהם ניתן להנות מטיולי ספארי מרתקים, וחיות בר מרשימות כדוגמת הזברות, ג\'ירפות, אנטילופות וחיות נוספות. כמו כן, ניתן ללון בשמורה על מנת להנות מכל מה שיש לה להציע כמו בריכת ההיפופוטאמים היפה, חיות הטרף שדוהרות באזור, ואטרקציות נוספות. שמורה המסאי מרה מהווה חלק בלתי נפרד מטיול לקניה ומושכת מטיילים מהעולם כולו להתבונן מקרוב בשמורה המדהימה.

טיול לקניה מציע למטייל הכול מהכול, החל מטיולי ספארי ועד אגמים עוצרי נשימה, תרבויות מקומיות מרתקות בשילוב עם חיות בר מדהימות, אשר הופכות את קניה ליעד מומלץ וכדאי בדרך לטיול של פעם בחיים.

טיול למצרים

טיול למצרים יספק לכם חוויה ייחודית, מרהיבה וקסומה שיזכה אותכם בהנאה צרופה מאחד המקומות היפים בעולם.

קהיר
קהיר, בירתה של מצרים, ואחד המקומות היפים והמפותחים ביותר באזור, מהווה אטרקציה תיירותית מובילה עבור תיירים רבים לטיול למצרים. הייחודיות של קהיר טמונה בעתיקות המרהיבות שבעיר, ביניהן, פסל הספינקס המפורסם והפירמידות, הסמל המייחד של קהיר, שיוצרים למטייל חוויה היסטורית, תרבותית וויזואלית. כמו כן, קהיר מציעה למטיילים אפשרות לבקר במוזיאונים, באתרים היסטוריים ובמסעדות מיוחדות עם אוכל מקומי שמספקות חוויה קולינארית למטייל. בערים השוכנות לקהיר, הנחשבות פחות למרכזי תיירות, מומלץ להגיע לשווקים המקומיים על מנת להנות מהתרבות המקומית.

סיני
חופיה התכולים של סיני ידועים בכל רחבי העולם ונחשבים ליעד מספר אחד בעולם בתחום הצלילות. סיני מעניקה למטיילים אווירה רגועה, קסומה שלוה, שמספקת חופשה מושלמת ובלתי נשכחת. לחובבי האתגרים שביניכם, ניתן להנות מאין ספור אטרקציות ימיות, שהשיא הוא הצלילות במעמקי החופים בהם תזכו להכיר יצורים מרהיבים, הייחודיים לאזור, ונוף עוצר נשימה. סיני הוא המקום המושלם לנוח, להירגע ופשוט להנות כחלק מהטיול למצרים.

המדבר המערבי
המדבר המערבי מציע למטייל חוויה שונה של טיול למצרים, אתגרית יותר וייחודית יותר. הטיול משלב בין טיול ג\'יפים הליכות במדבר ורכיבה על גמלים, תוך הנאה מהעתיקות המצריות ונופים מדהימים, בעיקר בשעות הזריחה והשקיעה. הטיול מומלץ במיוחד לחובבי האטרקציות ההרפתקניות, שכן, טיול מסוג זה יכול לגוון את אופי הטיול ולעלות את רמת ההנאה של בטיול.

הנילוס
הנילוס הוא נהר מרהיב ביופיו שחוצה את מצרים, ומציע למטייל דרך טיול שונה, אטרקטיבית ומהנה ביותר. הנילוס מציעה אווירה רגועה, שלווה, על מימיו הכחולים, ואופן מעבר שונה מנסיעה רגילה, שיכול לספק חוויה מיוחדת.

טיול למצרים מציע מגוון רחב של אטרקציות, החל מטיולים במדבר ועד שייט בנילוס, החל מסיורי עתיקות בקהיר ועד חופיה הקסומים של סיני, שיוצרים למטייל חוויה מרהיבה ביופיה, מגוונת אטרקטיבית ובלתי נשכחת.

טיול במדגסקר

מדגסקר כוללת זנים מיוחדים של חיות בר וחיות אקזוטיות, ביניהם למורים מיוחדים, אשר אינם קיימים בשום מקום אחר בעולם, מינים מיוחדים של לטאות, וחיות נוספות, אשר מרכיבות יחדיו את הקסם המיוחד של מדגסקר ומושכים מאות אלפי ומיליוני תיירים מהעולם כולו לטיול למדגסקר.

תחילתו של הטיול למדגסקר יהיה באנטננריבו, בירתה של מדגסקר, והמקום המרכזי אליו מגיעים תיירים רבים בתחילה. בקרבת אנטננריבו נמצאת שמורת הטבע אנדסיב, אתר מרהיב ביופיו. שמורת הטבע משלבת בין יער טרופי, עצים ירוקים ואגמים כחולים, המייצרים את היופי של המקום. כמו כן, ניתן למצוא באזור את הלמורים האינדים השוכנים באזור וציפורים בשלל צבעים. מומלץ לבצע את הטיול באופן מאורגן על מנת לזכות בכל החוויות שמעניק המקום, ואף ללון בשמורה בכדי להנות מהחוויה הלילית ומצפייה בחיות ליליות.

שמורה מרהיבה נוספת בה כדאי לבקר בטיול למדגסקר היא נהמפונה, המציעה מגוון רחב של גנים בוטניים, עצים ופרחים בשלל צבעים, שיעשירו את הנאתכם מהקסם המרהיב של מדגסקר, ותייצר לכם חוויה אטרקטיבית ומדהימה.

יעד מומלץ נוסף לטיול למדגסקר הוא שמורת \"הר החיים\", בה ניתן להנות ממפלי מים גבוהים במיוחד, כ-1500 מטרים, מדהימים ביופיים, שמייצרים אזור טרופי עם עצי סחלב, למורים ואטרקציות נוספות שמשדרגות את השמורה.

בנוסף לכך, מדגסקר כוללת בתוכה מפרצים רבים בהן ניתן לשייט, כדוגמת פורט דאופין, מפרץ לוקארו, ומפרץ דייגו סוארז, בהם ניתן  להנות מהאווירה הרומנטית של השקיעה, מהשלווה במקום ומהמים התכולים. מומלץ באחד מהמעברים מעיר לעיר להנות משייט במפרץ שידרג את ההנאה והחוויה מהטיול.

היעד הבא בטיול למדגסקר יהיה שמורת אנקראנה המומלצת, שמורת טבע הכוללת חופים טרופיים מרהיבים ביופיים, מערות עטלפים ייחודיות, סלעים שעוצבו בידי כוחות הטבע ומשטחי קרחונים שאינם קיימים במקום אחר בעולם, ויוצרים יחדיו נוף קסום למטייל.

מדגסקר כוללת אטרקציות רבות, המשלבות בין יערות טרופיים לאגמים קסומים, בין חיות אקזוטיות עצים מרהיבים, בין הרים מדהימים לקרחונים ייחודיים. הטיול למדגסקר הוא טיול ייחודי, מקורי, מרהיב, שיספק לכם חוויה בלתי נשכחת, חוויה של פעם בחיים.

טיול לזימבבואה

אתרי הטבע בזימבבואה, הכוללים שמורות פרא, אגמים, מפלים והרים, יוצרים נוף מרהיב, שאינו קיים בשום מקום אחר בעולם, הופכים את הטיול לזימבבואה לחוויה של פעם בחיים.

אתר הטיול המרכזי והמרשים ביותר בזימבבואה הם מפלי ויקטוריה, מפלים הנמצאים באזור הגבול של זימבבואה עם מוזמביק, המתנשאים לגובה רב ויוצרים חווית טבע מרשימה ובלתי נשכחת. בתחתית המפלים ישנם חיות רבות כדוגמת פילים, היפופוטמים, קרוקודילים ועוד, שמשדרגים את חווית המטייל, ונותנים לו את הזכות לראות מקרוב את נפלאות הטבע. כמו כן, התושבים באזור ידועים ביכולותיהם המתקדמות לגלף בעץ וליצור צורות מיוחדות. ניתן לבצע את הטיול באזור באופן עצמאי או באופן מאורגן, מומלץ ביותר לבצע את הטיול בזמן השקיעה או הזריחה שכן, הנוף המדהים והצבעים שנוצרים בשעות אלו, הופכות את האתר למושלם. אם יתמזל מזלכם, אולי אף תזכו לראות קשת בענן מרשימה באזור המפלים.

אזור טבע נוסף מרשים ביופיו לטיול לזימבבואה הוא אזור הבוצואנה, הנחשב לפיסת גן עדן בזכות הנופים עוצרי הנשימה.בוצואנה מציעה למטייל סיור ג\'יפים בשמורות הטבע בהם ניתן להנות מחיות הבר המרשימות כדוגמת אריות, צ\'יטות ונמרים. כמו כן, באזור הבוצואנה נמצאת שמורת צ\'ובה, בה קיימת אוכלוסיית פילים גדולה ומרשימה. האזור מאפשר למטייל להנות מאזורי טבע, אזור ביצות, אזורי מלח וכדומה, המשתלבים יחדיו למארג אחד של אזור מרהיב ועוצר נשימה.

לאלו מכם, חובבי האריות, ניתן לשלב טיול לזימבבואה עם טיול בשמורת הטבע \"אנטילו פארק\", אשר מארח תיירים רבים בדרכם לצפות בגידול וטיפול באריות במטרה להחזיר אותם לטבע. צפייה מקורב באריות מושכת מטיילים רבים לזימבבואה.

נהר הזמבזי,הוא הנהר הגדול ביותר במוזמביק, אשר חוצה את המדינה, ומציעה שלל אטרקציות וחוויות למטייל. ניתן לבצע טיול ספארי של מספר ימים על הנהר או טיול קצר על מנת להנות מהחוויה. למטייל בזימבבואה מתאפשרים מגוון רחב של אפשרויות לרבות טיולי ג\'יפים, טיולים רגליים, מסלולים ארוכים ומסלולים קצרים ועוד.

זימבבואה היא מדינה מדהימה, מרשימה, אטרקטיבית המציעה למטייל מגוון רחב של הנאות וחוויות.
אתרי הטבע המדהימים, המספקים נופים מרהיבים במיוחד, יחד עם התרבות המקומית והתושבים מקבלי הפנים, הופכים את הטיול לזימבבואה לחוויה של פעם בחיים.

טיול בסידני

העיר מהווה מקור משיכה למטיילים מכל העולם. טיול לסידני הפך בשנים האחרונות לפופולארי בציבור הישראלי ובעיקר בקרב צעירים לאחר צבא.

70 חופים במפרץ אחד

מזרח סידני משתרע לו מפרץ העיר המהווה את המפרץ הטבעי הגדול בעולם המונה כ 70 חופים אטרקטיביים במיוחד המושכים תיירים מכל העולם. אתרי צלילה ייחודיים, מים צלולים, גלים גבוהים ועוד שפע של אטרקציות מחכות למטיילים בסידני לכל אורך השנה ובכל העונות. פופולאריות החופים של סידני משכה אטרקציות רבות לחופיה של העיר וניתן למצוא פעילויות ומופעים רבים בחופי העיר לכל אורך השנה.

טרקים בהרי הכחולים

ההרים הכחולים במערב העיר מהווים מוקד אטרקטיבי לטרקים ארוכים ומאתגרים במיוחד. תנאים מקומיים ייחודיים מביאים למראה ההרים הכחלחל הנראה ממרחקים ומכאן מקור שמם. מיני בעלי חיים וצמחים ייחודיים הופכים את ההרים הכחולים ליעד מחייב בכל טיול לסידני שכן אטרקציות רבות הוקמו בתחומי ההרים הציעים צפייה במראות ובנופים עוצרי נשימה. למטיילים המאותגרים מוצעים מגוון מסלולי טרקים בשטח ההרים המרהיבים המאפשרים צפייה מקרוב בנופרים ובצורות החיים הייחודיות.

אבוריג\'נים

התרבות האבוריג\'נית המקומית מושכת מטיילים מכל העולם אשר מגיעים להסתכל מקרוב ולהביט בתרבות המסקרנת האבוריג\'נים הינם למעשה ילידיי המקום אשר התגוררות בשטחים אלו טרם כיבוש אוסטרליה על ידי הבריטים. מגוון רחב של מבנים, אתרים קדושים ואתרי מורשת אבורגי\'נית פרוסים בשטחה של סידני ומהווים גורם משיכה למאות אלפי תיירים סקרנים מכל העולם.

פארקים, קניות ובילוי

סידני מציעה מגוון רחב של פארקים מקומיים המכילים מיני צמחים ייחודיים ובע\"ח מקומיים ייחודיים בלב ליבה של העיר. הפארקים הגדולים מהווים חלק בלתי נפרד מכל טיול לסידני. נוסף על כך בית האופרה של סידני אשר גג המבנה נראה כצדפות מהווה מבנה ארכיטקטורה מרהיב ומקור תרבותי חשוב בסידני. מטיילים רבים מגיעים לביתה האופרה בכדי ליהנות ממופעים מקומיים וממראה המבנה הנהדר. נוסף על כך כוללת סידני מגוון רחב של מרכזי בילוי וקניות המושכים גם הם את המטיילים בסידני.

טיול לסידני מציע למטייל שפע של אטרקציות מקומיות במגוון רחב של תחומים החל מאתרי טבע מקומיים, חופי ים מרהיבים, קניות ובילוי, נופים וצורות חיים ייחודיות ומקומיות אותם לא ניתן לראות באף מקום אחר בעולם כולו.

טיול לניו זילנד

ניו זילנד מציע למטייל הישראלי מגוון אטרקציות ומסלולי טיול לניו זילנד החל מטרקים בטבע ובהרים של ניו זילנד ועד לנופשים ומלונות ברמה הגבוהה ביותר. שילוב הטבע הנהדר עם התרבות המערבית והשלטון הדמוקרטי מביא לנהירה המונית של עשרות אלפי צעירים ישראלים הפוקדים את ניו זילנד בכל שנה.

האלפיים הדרומיים

ניו זילנד מחולקת למספר איים כאשר באי הדרומי נהנים הישראלים מהר האלפיים הדרומיים של ניו זילנד. הרים גבוהים בהם נמצאת גם הפסגה הגבוהה ביותר בניו זילנד. הרים אלו מושכים צעירים ישראלים רבים לטרקים ארוכים ומהנים במיוחד, החיות הייחודיות בתוספת הצמחייה המקומית הייחודית מציעים למטייל חוויה של פעם בחיים ממנה לא יוכלו ליהנות באף אזור אחר בעולם ובכך מושכים תיירים מהעולם כולו לטיול לניו זילנד.

פארק טסמן

הפארק הלאומי טסמן הוא הקטן שבפארקים הלאומיים של ניו זילנד אך בין המרתקים והמושכים ביותר. הפארק כולל יערות גשם עוצרי נשימה לצד קו חוף מדהים ביופיו. קו החוף כולל כלבי ים ודולפינים רבים כאשר הצפייה בהם והטיול לידם מושכים מאות אלפי תיירים לטיול לניו זילנד בכל שנה. ישראלים רבים המטיילים בניו זילנד בוחרים להגיע לאי הדרומי לפארק טסמן כחלק בלתי נפרד מטיול מוצלח.

השטח העירוני

החלק העירוני והמיושב של ניו זילנד מציע למטייל הישראלי מגוון רחב של ערים הומות אדם ומתקדמות במיוחד מבחינה טכנולוגית המציעות חוויה של ממש. לנופשים שבינינו מוצעים מגוון רחב של בתי מלון מול נופים עוצרי נשימה המציעים למטייל ולנופש הישראלי בניו זילנד שפע אטרקציות ורמת אירוח גבוהה במיוחד. נוסף על כך מגוון אטרקציות עירוניות מוצעות למטייל לרוב צלילה, גני חיות בוטניים, פארקים עירוניים, תרבות, תיאטרון ועוד מגוון רחב של אטרקציות מובילות ומהנות במיוחד כחלק מטיול לניו זילנד.

ניו זילנד מושכת מיליוני תיירים מכל העולם המגיעים למדינת האיים המדהימה ביופייה לביצוע טיול לניו זילנד המשתרע לאורכה ולרוחבה של המדינה המדהימה. חיות ייחודיות, צמחייה ייחודית, אקלים נעים וייחודי ותרבות מערבית מתקדמת מציעים חוויה מרתקת ומהנה  במיוחד לכל ישראלי ולכל מטייל.

טיול למלבורן

תחבורה מקומית

מערכת התחבורה המקומית הנקראת מטלינק מציעה למטיילים והתושבים בעיר הגדולה תנועה נוחה וקלה בין האתרים השונים בעיר ואף יציאה מהעיר לאתרי הטבע המרהיבים של המדינה. חשמליות, רכבות, אוטובוסים ומוניות מהווים חלק מהמערכת אשר הוקמה עם התפתחותה של העיר ומאפשרת תנועה נוחה פשוטה ובכך מקלה על טיולם של מטיילים מכל העולם המגיעים לטיול למלבורן.

טרקים

רכסי הרים ונהרות רבים במדינת מלבורן מציעים למטיילים מכל העולם שפע של יעדי טרקים מומלצים במיוחד. רכסי היארה הפופולריים מהווים יעד מוביל בתחום הטרקים ומציע מגוון רחב של מסלולים מאתגרים הכוללים נופים ומראות עוצרי נשימה. נהר המריביידונג כולל צורות חיים ייחודיות ונופים מרהיבים ומציע גם הוא מספר מסלולים מומלצים לביצוע טרקים שונים. ניתן למצוא יעדי טרקים נוספים בצפון המדינה למרגלות רכסי מייסדון ובאתרים רבים נוספים המושכים מטיילים לטרקים רבים כחלק מטיול לאוסטרליה באופן מאתגר ומהנה במיוחד.

צלילה ושנורקלינג

חופיה המדהימים של מלבורן מציעים חווית צלילה ייחודית המושכת צוללנים וחובבי צלילה מהעולם כולו לטיול למלבורן הכולל צלילה. צורות החיים הייחודיות מביאות חוקרים רבים מהעולם כולו אשר חוקרים את צורות החיים המדהימות שמתחת למים של חופי מלבורן והמפרץ הדרום מזרחי שבה.

קניות ובילוי

מלבד אתרי הטבע הפופולאריים לטיול למלבורן קיימים עוד אתרי טיול נוספים לחובבי הקניות והבילוי שבינינו. חיי לילה סוערים במיוחד, מרכזי קניות ענקיים ושפע תרבות מערבית הקוראת למטיילים מכל העולם להגיע ופשוט ליהנות. אירוח ברמה גבוהה, מסעדות, בתי קפה ופאבים מקומיים מציעים ארוחות באיכות וברמה גבוהה במיוחד המוכרים בעולם כולו המטעמים המוכרים והפופולריים שלהם.

טיול למלבורן מציע חוויה ייחודית המשלבת תרבות מערבית, בילוי וקניות לצד אתרי טבע, טרקים ארוכים ומאתגרים, אתרי צלילה, פסגות הרים, נהרות וצורות חיים ייחודיות המושכות מאות אלפי תיירים מכל העולם המגיעים למלבורן בכל שנה ופוקדים את אתרי התיירות והאטרקציות הרבות במדינה.

טיול לטסמניה

המטייל הישראלי נהנה משפע הצעות לטיול לטסמניה בעיקר לצעירים משוחררים המחפשים טיולים, טרקים ונופים עוצרי נשימה.

הרי געש לא פעילים

האי טסמניה כולל שורה של הרי געש לא פעילים המהווים יעדי טרקים מאתגרים במיוחד המושכים תיירים ומבקרים מהעולם כולו. פסגות ההרים הגבוהים מהווים יעד אטרקטיבי ומושכים מטיילים מכל העולם לכבוש פסגה אחר פסגה בדרך לטיול בלתי נשכח בפסגות הרי טסמניה המרהיבים.

הריו הגבוהים של האי וסמניה מושלגים לכל אורך השנה ומהווה גם הם יעד תיירותי ענף במיוחד. מפגש עם הפסגות המושלגות כשבמורדות ההרים מתקיימים חיים ומזג אוויר אקזוטיים במיוחד הינו חוויה חד פעמית ומומלצת לכל מטייל מהעולם כולו.

צורות חיים ייחודיות

האי טסמניה הוא הזדמנות נהדרת לפגוש שפע בעלי חיים וצמחים ייחודיים. השד הטסמני לדוגמא הינו אחת החיות המוכרות ביותר בעולם המזוהה יותר מכל עם טסמניה. טיול לטסמניה מאפשר מפגש עם צורות החיים הייחודיות אשר חיות באזורים ובנופים מהיפים בעולם.

התרבות האבורג\'נית

האבוריג\'ינים המקומיים הם ילידיי המקום הטבעיים של טסמניה, אוסטרליה ואיים שכנים. עם כבישת האי על ידי הבריטים חוסלו כלל ילידי המקום. עם חלוף השנים היגרו אבורג\'ינים רבים מאוסטרליה לטסמניה והם מתגוררים בה עד היום בקהילה אבורג\'ינית מערבית. אתרי המורשת של התרבות המרתקת מהווים עד ימינו מקור משיכה של מאות אלפי תיירים לטסמניה ואזורה בניסיון לראות ולגלות ולו במעת על התרבות העתיקה והמסקרנת.

אתרי צלילה

חופיה של טסמניה נהנים ממי שני אוקיאנוסים שונים: האוקיאנוס ההודי והאוקיאנוס השקט. חופיה המרהיבים של טסמניה נהנים משפע רחב של צורות חיים שונות לרבות זני דגים ייחודיים, סרטנים וחסרי חוליות מרהיבים, שוניות מדהימות ואתרי צלילה עוצרי נשימה המושכים צוללנים מהעולם כולו להגיע וליהנות מנופים תת ימיים מרהיבים ביופיים. בכל טיול לטסמניה מומלץ לבצע צלילה באמצעות שנורקלים או בלוני חמצן בכדי ליהנות ולו במעט מהנופים והמראות הייחודיים.

טיול לטסמניה מהווה כיום אחד היעדים הפופולאריים ביותר בקרב צעירים ישראליים משוחררים וישראלים בכלל. ניתן לראות בנוסף לכך מאות אלפי תיירים מהעולם כולו הפוקדים את אתרי התיירות של טסמניה לכל אורך השנה ובכל עונה מתוך רצון ליהנות ולהתפעל מהנופים והמראות עוצרי הנשימה שרק כמו שרק טסמניה יודעת להציע.

טיול לאוסטרליה

ניתן לראות כי ענף התיירות באוסטרליה הינו מהגדולים בעולם ומציע לכל מטייל שפע אפשרויות טיול לאוסטרליה החל משווקים, קניונים ומרכזי בילוי ועד לטרקים ארוכים, פסגות גבוהות ונופים עוצרי נשימה.

הרי האולגס

הרי האולגס הקדושים עבור העם האוריבג\'ני (האוסטרליים המקומיים) מושך תיירים ומטיילים מכל העולם לטיול לאוסטרליה בעקבות המורשת והתרבות המקומית העתיקה. התרבות העתיקה מרתקת מבקרים מכל העולם המגיעים לצפות בה מקרוב. בנוסף טיול בהרים המדהימים מושך מטיילים רבים למגוון רחב של מסלולים ארוכים יותר וארוכים פחות המאתגרים בחלקם את המטייל.

האופרה של סידני

בניין האופרה של סידני הינו מבנה בעל ארכיטקטורה מרשימה. גג המבנה נראה כמו צדפות אשר הוצמדו זו לזו. מלבד המראה המרהיב מציעה בניין האופרה של סידני שפע מופעים וחיי תרבות עשירים במיוחד במגוון רחב של נושאים. תרבות ותאטרון מושכים תיירים מכל העולם המגיעים לטיול לאוסטרליה ובין השאר פוקדים בהמוניהם את בניין האופרה של סידני.

הפארק הלאומי אולרו

בדומה להרי האולגס גם הפארק הלאומי אולרו נחשב כאזור קדוש ובעל חשיבות לתרבות האוריבג\'נית המקומית. מלבד התרבות העתיקה אשר מרתקת מטיילים ומבקרים מכל העולם ניתן ליהנות באזור זה משפע אפשרויות ומסלולי טיול מדהימים ביופיים אשר מאתגרים מטיילים רבים מהעולם כולו ומושכים אותם לטיול לאוסטרליה.

גרייט ברייר ריף

הריף הגדול בעולם המשתרעת על פני כ 2600 ק\"מ. מלבד מיני הדגים הייחודיים המתגוררים בה ניתן ליהנות מאזור המלונות העשיר באזור אשר ברובו נבנה על פני איים מקומיים. תחום הצלילה והשנורקלינג במקום מושך מבקרים ותיירים מכל העולם המגיעים לאזור זה במיוחד בכדי לצפות בריף המרהיב.

מרחבים אינסופיים

שטחה העצום של אוסטרליה אינו מיושב ברובו ומציעה למטייל שפע אתרי טבע עוצרי נשימה הכוללים מיני בעלי חיים ייחודיים לרבות הקנגורו המפורסם. ערבות אוסטרליה מושכים יותר ויותר מטיילים מכל העולם הנהנים מטיולי ג\'יפים, טיולי רגליים ושפע מסלולי טיול מומלצים במיוחד.

אוסטרליה, היבשת הגדולה, מציעה למטייל בה שפע אתרי תיירות, אטרקציות מקומיות ואתרי טבע עוצרי נשימה כחלק מטיול לאוסטרליה. המרחבים האינסופיים, מיני החיות הייחודיים והתרבות האוריבג\'נית הקדומה מושכים עוד ועוד מטיילים ותיירים מכל העולם ליבשת המרתקת ועוצרת הנשימה.

טיול לקולומביה

קולומביה מציעה מגוון רחב של אטרקציות מהנות במיוחד, נופים מרהיבים ורמת אירוח מהגבוהות בדרום אמריקה.

הרי האנדים


הרי האנדים הם רכס הרים החוצה את דרום אמריקה. רכס זה הוא הארוך ביותר בעולם ועובר במדינות רבות לרבות: פרו, צ\'ילה, אקוודור, ארגנטינה, בוליביה, וכמובן קולומביה. רכס האנדים מתחיל בצפון יבשת דרום אמריקה, בונצואלה, ומסתיים בדרום צ\'ילה, באזור הנקרא \'ארץ האש\'. הרי האנדים מציעים מגוון מסלולי טרקים מאתגרים במיוחד המושכים ישראלים ומטיילים מהעולם כולו המגיעים ליהנות ולטייל בנופים עוצרי נשימה.

בוגוטה


בוגוטה היא בירת קולומביה. בעיר שוכן מוזיאון הזהב המדהים המושך מבקרים ותיירים רבים מהעולם כולו. כמו כן ניתן להשקיף מהעיר על נופים עוצרי נשימה, והיפה שבהם הוא סרו דה מונסראטה. בבוגוטה שוכנת גם אחת הכנסיות המפורסמות בעולם – כנסיית הילד הקדוש. את הכנסייה פוקדים המוני תיירים, המסיירים שם ומתפלאים מיופייה של הכנסייה, סיורים מודרכים מוצעים במקום.

סיפאקירה


כל מי שמתכנן טיול לקולומביה, כמעט בוודאות שמע את המילה סיפאריקה. סיפאקירה נמצאת כ50 ק\"מ צפונית לבוגוטה ובה מצויים מכרות מלח עצומים ומרהיבים. בסיפאקירה נחצבה גם קטדראלת מלח, הנמצאת מתחת לפני הקרקע, והיא מדהימה ביופייה.

סנטה מרתה


סנטה מרתה היא בין העיירות העתיקות ביותר בקולומביה. סנטה מרתה ממוקמת לאורך החוף הקריבי של המדינה, ומושכת אליה תיירים רבים מידי שנה לטיול לקולומביה. בסנטה מרתה נמצא גם מוזיאון ארכיאולוגי מדהים, מוזיאון בוליביאני יפהפייה ועוד מגוון עצום של אטרקציות מהנות ומעניינות.

קאלי


קאלי היא עיר קולומביאנית, והיא שוכנת בדרום מערב המדינה. עיר זו שוקקת שמחת חיים, ובלילה ישנן מסיבות המספקות הנאה מרובה לצעירים וחיי לילה בלתי פוסקים. בעיר היפה הזו, קיימות מגוון כנסיות מדהימות ומוזיאונים מרתקים המספקים הנאה ועניין מרובה כמעט בכל טיול לקולומביה.

קולומביה מציעה לינה טובה וזולה, אוכל טעים ומגוון עצום של אטרקציות המתאימות לכל הגילאים. האטרקציות בדרך כלל מלוות בנופים עוצרי הנשימה של דרום אמריקה בכלל ושל קולומביה בפרט. טרקים עוצרי נשימה, טיולי מחנאות, חופי ים, קניות, חיי לילה ומגוון אטרקציות מחכות לכם בטיול לקולומביה.

טיול לצ\'ילה

צ\'ילה מציעה לתייריה מגוון עצום של אטרקציות מעולות, וכל זה מול הנוף המדהים של דרום אמריקה בכלל ובצ\'ילה בפרט.

קארטה


אחד מהיעדים המושכים ביותר בכל טיול לצ\'ילה הוא קארטה. קארטה אוסטראל היא דרך עפר, ואורכו לא פחות מ1100 ק\"מ. הדרך עוברת בין היתר באזור פטגוניה המדהים, הנמצא בדרום צ\'ילה. בדרך ניתן להבחין באין ספור נופים עוצרי נשימה, אשר אין שני להם, כמו הרים גבוהים, נהרות זורמים אגמים מופלאים ומפלים מרהיבים, המשתלבים זה בזה בצורה פנטסטית ומדהימה ביופייה.

פטגוניה


פטגוניה היא חבל ארץ עצום בגודלו הנמצא בדרום אמריקה. הוא נמצא על הגבול שבין ארגנטינה וצ\'ילה, ועל כן תיירים רבים ובעיקר ישראלים נוהגים לקיים באזור זה טרקים, לעבור הלוך ושוב את הגבול בין ארגנטינה לצ\'ילה, ולחוות חלק מחוויה מדהימה של פעם בחיים. בין כל המסעות ומסלולי ההליכה הקשים, ישנם נופים מדהימים ביופיים שאינם ניתנים כמעט לתיאור.

בפטגוניה, באזור  הפארק הלאומי לוס גלאסיארס, נצאים קרחונים עוצרי נשימה, הידועים בכינויים \'קרחונים מתנפצים\'. קרחונים אלו מהווים מקור משיכה לתיירים רבים מהעולם כולו. טיול לצ\'ילה באזורים אלו מציעה חוויה ייחודית באזור פטגוניה שוכן הפארק הלאומי אל צ\'לטן, המכיל שמיים כחולים כים, ושקיעות מדהימות הצובעות את השמיים הכחולים בצבעים של אדום וכתום בוהקים ויפים.

הרי האנדים


הרי האנדים הם רכס הרים החוצה את דרום אמריקה. רכס זה הוא הארוך ביותר בעולם ועובר במדינות רבות לרבות: קולומביה, פרו, אקוודור, ארגנטינה, בוליביה, וכמובן צ\'ילה. רכס האנדים מתחיל בצפון יבשת דרום אמריקה ומסתיים בדרום צ\'ילה, ב\'ארץ האש\'. הרי האנדים מוגדרים כ\"חובה\" בכל טיול לצ\'ילה ומושכים מטיילים רבים וישראלים לא מעטים הפוקדים את ההרים לכל אורך השנה.

צ\'ילה מושכת מטיילים ותיירים מהעולם כולו לרבות ישראלים רבים בעיקר לאחר שירותם הצבאי. טיול לצ\'ילה כחלק מטיול בדרום אמריקה או כטיול פרטני במדינה זו מהווה חוויה של פעם בחיים הכוללת נופים עוצרי נשימה, תרבות מרתקת ורמת אירוח גבוהה מהממוצע.

טיול לפרו

ישראלים רבים נוהגים לטוס לטיול ענקי בדרום אמריקה, בדרך כלל לאחר סיום שירותם הצבאי. פרו נמצאת בדרום אמריקה, ולכן ישראלים רבים מקיימים טיול לפרו. לפרו יש היסטוריה מפוארת ומרתקת, אשר מושכת אליה תיירים רבים, וכל זאת בתוך הנוף המדהים והמרהיב אותו מציעה פרו לכלל המטיילים שבה במגוון רחב של אזורים ואתרים עוצרי נשימה.

לימה


עיר הבירה של פרו היא לימה. במהלך היום ניתן לבקר במוזאונים בלימה שנושאם העיקרי הוא ההיסטוריה המפוארת של פרו. כמו כן ניתן לטעום ולאכול מהמטבח הפרואני הטעים במגוון רחב של מסעדות לאורך העיר. במהלך שעות הלילה מציעה לימה מגוון רחב של מועדונים, פאבים ומקומות בילוי מהנים במיוחד.

מאצ\'ו פיצ\'ו


מאצ\'ו פיצ\'ו הוא אחד משבעת פלאי תבל ושוכן בקרבת העיר קוסקו. הוא נחשב לאחד מהאתרים ההיסטורים מהיפים בעולם. מאצ\'ו פיצ\'ו הוא אחד מערי האינקה היחידות שנשמרו ולא נהרסו על ידי הספרדים אשר כבשו את פרו עם הגעת האדם הלבן ליבשת. במקום קיימים מגוון מסלולים וסיורים מודרכים המציעים טעימה מחייהם של אנשי תרבות האינקה העתיקה.

הרי האנדים


הרי האנדים הם רכס הרים החוצה את דרום אמריקה. רכס זה הוא הארוך ביותר בעולם ועובר במדינות רבות לרבות: קולומביה, צ\'ילה, אקוודור, ארגנטינה, בוליביה, וכמובן פרו. רכס האנדים מתחיל בצפון יבשת דרום אמריקה, בונצואלה, ומסתיים בדרום צ\'ילה, ב\'ארץ האש\'. הרי האנדים מוגדרים כ\'חובה\' בכל טיול לפרו ומושכים מטיילים רבים וישראלים לא מעטים הפוקדים את ההרים לכל אורך השנה. אחת הפסגות הגבוהות של הרי האנדים היא בפרו. שם הפסגה הוא הוסקראן והיא מתנשאת לגובה של כ6750 מטרים.

איקיסטוס


איקיסטוס היא עיר ג\'ונגל מהגדולות בפרו. איקיסטוס נוסדה באמצע המאה ה18, ומציעה מגוון מיני עתיקות שנשמרו מתקופתה הקדומה אשר אותם ניתן לראותם בסיורים מודרכים מקומיים. כיום, ענף התיירות הוא הפרנסה העיקרית של איקיסטוס, וזאת בעקבות העובדה שהיא שוכנת ב\'שער הכניסה\' של האמאזונאס. בנוסף, נוהגים להגדיר את איקיסטוס כנקודת מוצא של מיני טיולים בג\'ונגלים המדהימים של האמזונס ואזורה.

טיול לפרו הוא מהטיולים הטובים המוצעים כיום בעולם בכלל, ובדרום אמריקה בפרט. פרו מציעה לתיירים הרבים הפוקדים אותה נופים מרהיבים, היסטוריה מדהימה, ואטרקציות מהנות במיוחד. טיול לפרו הינו חוויה של פעם בחיים ואין שני לה, ומי שמקיים טיול זה, יזכור אותו לעד.

טיול לפרגוואי

מיקומה הגאוגרפי של פרגוואי מאפשר יציאה נוחה לשאר מדינות דרום אמריקה כמו גם אתריי התיירות הטבע הרבים שבה המושכים תיירים מהעולם כולו.

נהר פרגוואי

פרגוואי נחצית על ידי נהר פרגוואי המרכזי. משני צדדיו של הנהר נוכל לצפות באזורים גיאוגרפיים שונים כששטחו המערבי של הנהר מאופיין בביצות וביערות בעיקר ואילו חלקו המזרחי מאופיין בהתיישבות הרבה שבו. רבים מחשיבים את אזורה המערבי של פרגוואי כאזור פראי, עתיר באזורי טבע, טיול ומסעות לצד חיות ייחודיות ונופים מרהיבים.

צ\'אקו

אזור הצ\'אקו הינו האזור המערבי במדינת פרגוואי אותה חוצה כאמור נהר פרגוואי המרכזי. שטח הצ\'אקו כמעט ואינו מאוכלס והוא ידוע באזורי הטבע הפראי שבו לרבות ביצות, חיות ייחודיות, מיני עופות מרהיבים ונופים עוצרי נשימה. טיול לפרגוואי מציעה שפע מסלולי טרקים ומסעות אל תוך הצ\'אקו הפראי בדרך לחוויה ייחודית של פעם בחיים.

אסונסיון

עיר הבירה של פרגוואי, אסונסיון, מציעה שפע אטרקציות לטיול לפרגוואי. תחבורה ענפה מאפשרת תנועה קלה בשטחה של העיר המציעה שפע מוזיאונים, קתדרלה מרהיבה, אזורי קניות ובילוי. אזורי הקניות והשווקים בפרגוואי ידועים במחירים הנמוכים שבהם ומציעים מגוון רחב של פריטים ומוצרים שונים במחירים מגוחכים. ישראלים רבים בוחרים לסיים כל טיול לפרגוואי בבירתה בדרכם לאסוף מתנות ליקיריהם בישראל.

חלקה המזרחי של פרגוואי

חלקה המזרחי של פרגוואי מציעה מגוון חוויות שונות ומגוונות. נהרות, הרים, יערות ואטרקציות רבות מוצעות למטיילים בפרגוואי. טיול לפרגוואי לרבות מסעות טרקים ומחנאות רבים מוצעים בחלקה המזרחי של המדינה. נופים מרהיבים, בע\"ח ייחודיים ושפע אטרקציות מושכות מטיילים רבים לחלקה המזרחי של המדינה.

צעירים רבים בוחרים בטיול לפרגוואי כאחד מיעדי הטיול שלהם בדרום אמריקה הגדולה. צורות חיים ייחודיות, מבני ארכיטקטורה מרהיבים כדוגמא סכר האיטאיפה המהווה את מקור החשמל של פרגוואי, שווקים מקומיים, יערות מדהימים ותרבות מקומית מסקרנת במיוחד. כל אלו ועוד הופכים  כל טיול לפרגוואי ליעד פופולארי יותר ויותר לטיול של אחרי צבא.

טיול לונצואלה

לא לחינם הפכה ונצואלה לאחד היעדים המועדים על הצעירים הישראלים לטיול אחרי צבא ועל תיירים רבים מהעולם כולו.

הרי האנדים

רכב הרי האנדים החוצה את מרבית יבשת דרום אמריקה כולל מגוון פסגות בשטחה של ונצואלה. טיול לונצואלה מאפשר לטייל ולבצע מסעות וטרקים באזור הרי האנדים של ונצואלה בנופים מרהיבים ועוצרי נשימה. פסגות רכב האנדים בשטחה של ונצואלה מאתגרות את המטיילים הישראלים והמטיילים משאר העולם המגיעים לביצוע מגוון טיולים ומסעות בשפע מסלולים שונים לאורכם ולרוחבם של הרי האנדים.

שפלת האמזונס

נהר האמזונס החוצה גם הוא את מרבית יבשת דרו אמריקה מספק שפע של אטרקציות ומסלולי טיול לונצואלה. טיול לונצואלה באזור שפלת האמזונס מספק חוויה ייחודית, יערות גשם, צמחייה מגוונת ושפע של צורות חיים מרהיבות ביופיין לרבות בעלי חיים ייחודיים לאזור זה. יערות הגשם הסובבים את נהר האמזונס הינם משכנם של בעלי חיים וצמחים נדירים רבים מהם מגיעים המטיילים להתפעל ולחזות במראות ונופים מדהימים במיוחד.

מפל אנחל – הגבוה ביותר בעולם

מפל אנחל המצוי בחלקה המזרחי של ונצואלה מספק מראה ייחודי ומרהיב במיוחד. מפל אנחל הינו המפל הגבוה ביותר בעולם ומתנשא לגובה של כמעט 980 מטר. גובהו העצום והמראה המדהים של מי המפל הנשפכים מהגובה העצום מושכים מטיילים ותיירים מהעולם כולו לטיול לונצואלה הכולל טיול והגעה למפל אנחל.

הפארק הלאומי אווילה

הפארק הלאומי אווילה מפורסם בעיקר בשל פסגת נאיגואטה המשתרעת לגובה של כ 2800 מטרים מעל לפני הים.  אל הפסגה ניתן להגיע על ידי רכבל או על ידי מגוון מסלולי טיול וטרקים המגיעים אל פסגתו של ההר הגבוה המאפשר תצפית רחבה ויפה במיוחד.

טיול לונצואלה מספק למטייל הישראלי ולתיירים הרבים הפוקדים את ונצואלה לכל אורך השנה שפע של אטרקציות ויעדי טיול מובילים המושכים מיליוני מטיילים ותיירים מהעולם כולו. לא לחינם בוחרים ישראלים רבים בטיול לונצואלה כאחד הטיולים הפופולאריים לטיול של אחרי צבא.

טיול לברזיל

יערות גשם, נהר האמזונס, פסגות הרים, טרקים, טיולי ג\'יפים, אתרי צלילה ועוד שפע אטרקציות מחכות לכם בטיל בברזיל.

הרים וגבעות

שטחה של ברזיל עמוס בהרים וגבעות לרבות הר האנדים המפורסם, הרי סיירה דל סול בצפון, סיירה דו אספינחקו, רכס האימרי ורכסי הרים רבים נוספים. צורות חיים יוצאות דופן, נופים עוצרי נשימה, מסלולים מאתגרים, צמחייה מרהיבה ויערות גשם אינסופיים מהווים יחדיו מקור לטיולי טרקים ומסעות רבים. טיול לברזיל לרוב כולל טרקים ומסעות לפחות באחד מההרים הגבוהים והמרהיבים במדינה.

נהר האמזונס

נהר האמזונס זורם בצפונה של ברזיל ממערב למזרח ומספק שפע מסלולי טיול, נופים רבים, מראות ומחזות עוצרי נשימה. חיות ייחודיות ומדהימות, חיים מדהימים במי הנהר ושפע של אטרקציות מחכות למטיילים בטיול לברזיל באזור האמזונס. יערות הגשם הסובבים את הנהר מספקים גם הם חוויה ייחודית ושפע אטרקציות לרבות טיולי ג\'יפים, טיולים רגליים ועוד.

קרנבל ריו

ריו דה ז\'נירו מושכת מיליוני תיירים בכל שנה לקרנבל השנתי המפורסם הנערך בעיר. הקרנבל הצבעוני, ריקודים מסורתיים, תפאורה נהדרת ושפע אטרקציות מושכים את מיליוני התיירים מהעולם כולו לקרנבל המפורסם בעולם. חגיגות הקרנבל, ריקודי הסמבה ושפע של חוויות מחכות לכם בטיול לברזיל העובר בקרנבל המסורתי באזור חודש פברואר בכל שנה.

חופי ברזיל

בצדה המזרחי של ברזיל גובלת המדינה באוקיינוס האטלנטי המספק חופים מרהיבים ושפע אתרי צלילה ייחודיים הכוללים צורות חיים ונופים תת מימיים עוצרי נשימה. כחלק מטיול לברזיל פונים ישראלים ותיירים רבים מהעולם כולו לצלילה מקצועית או באמצעות שנורקלים לצפייה באחד מאתרי הצלילה המרהיבים בעולם הפרוסים לאורך חופיה של ברזיל.

טיול לברזיל מושך צעירים ישראלים רבים בעיקר בשל הנופים המדהימים של ברזיל והקרנבל השנתי המפורסם של ריו דה ז\'נירו. כמו כן מוצאים צעירים רבים שפע אטרקציות בטיול לברזיל לרבות טיולים, טרקים, צורות חיים ייחודיות, אתרי צלילה, טיולי ג\'יפים, פסגות הרים גבוהות ורמת אירוח גבוהה ומהנה במיוחד.

טיול לבוליביה

יערות גשם, הרי האנדים, מדבר מלח ועוד מגוון רחב של אטרקציות פזורות לארוכה ולרוחבה של בוליביה המציעות טיול מהנה, מאתגר ועמוס חוויות ייחודיות.

הרי האנדים

רכב הרי האנדים משתרע על מרבית יבשת דרום אמריקה ומציע נופים עוצרי נשימה, צורות חיים ייחודיות, פסגות מושלגות ושפע של מסלולי טיול וטרקים מאתגרים במיוחד. יש הטוענים כי טיול לבוליביה שאינו כולל טרק או טיול זה או אחר באחד ממסלולי הטיול ברכסי האנדים אינו מספק ושיש לבקר באזור זה בטיול קטן לכל הפחות.

אמזונס

אחד הנהרות המפורסמים בעולם, נהר האמזונס, זורם גם בשטחה של בוליביה ומציע מגוון יעדי טיול לבוליביה באזור האמזונס. חיות ייחודיות, יערות גשם, אזור טרופי ושפע צורות חיים שונות מוצעות למטיילים באמזונס של בוליביה. גם אזור האמזונס מציע שפע של מסלולי טרקים וטיול באזור המציעים נופים עוצרי נשימה, מסלולים מאתגרים ושפע חוויות.

סלאר

סלאר דה אויוני הינו מדבר מלח הממוקם באזור הרי האנדים שבבוליביה. טיול לבוליביה מומלץ לשלב עם טיול באזור שכן מגוון רחב של טיולים מוצעים באזור לרבות טיולים מודרכים, טיולי ג\'יפים, מחנאות ושפע אטרקציות ומסלולי טיול ייחודיים במדבר המלח הגדול בעולם.

צלילה ושנורקלינג

טיול לבוליביה מציע למטיילים והתיירים הרבים שפע של אתרי צלילה ייחודיים הכוללים בע\"ח שונים ומגוונים בשוניות מרהיבות במיוחד. צוללנים וחובבי צלילה מהעולם כולו מגיעים לכל אורך השנה לחופי בוליביה המרהיבים לצלילות בנופים תת ימיים עוצרי נשימה כמו שרק טיול לבוליביה יכול להציע.

שפע של אפשרויות טיול לבוליביה מוצעות למטייל הישראלי לרבות יערות גשם, פסגות מושלגות, טרקים, טיולי מחנאות, מדבר מלח, צלילות ושנורקלינג ורמת אירוח גבוהה במיוחד. כל אלו ועוד הופכים את הטיול לבוליביה לחוויה ייחודית של פעם בחיים, עמוסת זיכרונות ואירועים אותם לא שוכחים.

טיול לארגנטינה

טיול לארגנטינה ניתן לשלב עם ברזיל, צ\'ילה או אקוודור שגובלות איתה, ומאפשרות ליצור טיול ארוך ואטרקטיבי במיוחד.

בואנוס איירס
טיול לארגנטינה יחל בבירת המדינה, בואנוס איירס, עיר גדולה, מרשימה ומפותחת, שם תוכלו למצוא את המסעדות הטובות ביותר במדינה, בהם תוכלו את הסטייקים ומנעמי הבשר הטובים ביותר בעולם, במחירים מצחיקים. כמו כן, בבואנוס איירס קיימים פאבים רבים ומועדוני לילה מפתים, שהופכים את חיי הלילה של העיר לאטרקטיביים במיוחד. בנוסף לכך, המראה האירופאי של העיר מאפשר להנות מאדריכלות מרתקת, מוזיאונים, שדרות ופארקים להנאת המטיילים.

ברילוצ\'ה
היעד הבא שלכם תיהיה העיר ברילוצ\'ה, עיר שנדמה כאילו יצאה מחלום, עיר מרהיבה ביופייה הנמצאת המרכז אזור האגמים היפה ביותר במדינה. ברילוצ\'ה ידועה בשוקולד האיכותי שהיא מייצרת, בתנאי הלינה המפנקים במיוחד, ובשלל ההטבות אותם היא מציעה למטיילים. באזור זה, תצאו לטיול שבעת האגמים, טיול בין הרים ואגמים שאת יופיו לא ניתן לתאר, צריך לראות כדי להאמין.

פוארטו מונט
אזור נוסף בו מומלץ לבקר בעת טיול לארגנטינה הוא אזור הפוארטו מונט, בה ניתן להנות משווקים מקומיים ייחודיים ומהתרבות המקומית. שמה, סמוך לעיירה, מומלץ לבקר בהר הגעש אוסורנו, אזור יפה במיוחד, המשמש כאתר סקי. האזור הלבן יפה במיוחד וחווית הסקי מומלצת ביותר כחלק מההנאה המושלמת.

אל קלאפטה
היעד הבא הוא קלאפטה, אזור הקרחונים, המספקת למטיילים שייט בין קרחונים בשלל גדלים וצורות, מחזה מרהיב ביופיו, הכולל גם סיור באגמים קפואים, משמה תמשיכו לקרחון פריטו מורנו, הידוע בשמו הקרחון המתנפץ, שנחשב לאזור הקרחונים הפעיל ביותר.

איגוואסו
את הטיול לארגנטינה תסיימו באזור האיגואסו, אזור של מפלים מדהימים ביופיים. המפלים הגבוהים והחזקים ירטיבו אתכם גם בעת צפייה מרחוק, ויספקו לכם מסלולי טיול ייחודיים ויפים במיוחד.

טיול לארגנטינה מהווה בחירה מושלמת, טיול למדינה שיש בה הכול מהכול, אגמים מרהיבים, קרחונים מדהימים, שווקים מקומיים ומסעדות מהטובות בעולם, שיהפכו את הטיול שלחכם לחוויה בלתי נשכחת.

טיול לאקוודור

כמו כן, טיול לאקוודור ניתן לשילוב עם טיול למדינות נוספות, כדוגמת פרו וקולומביה, השוכנות בגבולותיה של אקוודור.

קיטו
בירתה של אקוודור, קיטו, נחשבת לעיר הבירה היפה בעולם, שכן היא שוכנת בגובה של 2850 מטר מעל גובה פני הים, בין הרי געש מושלגים, שהכניסו את קיטו לרשימת מורשת האתרים היפים בעולם של אונסקו. הבנייה העתיקה, לצד הבנייה מודרנית, בשילוב עם נוף עוצר נשימה, מציעה למטייל הישראלי חוויה ייחודית, בה הוא יכול להנות מתרבות המקום ולזכות החוויה אותנטית במיוחד.

אוטאבאלו
אוטאבאלו היא עיירה השוכנת במרחק שעתיים- שלוש שעות נסיעה מהבירה קיטו. אוטאבאלו מספקת למטייל הישראלי חוויה מקומית בלתי נשכחת, שכן, השוק האינדיאני המקומי המתקיים במקום מציג את תרבות המקום במלוא הדרה. בעת טיול לאקוודור מומלץ מאוד להגיע לעיירה יום לפני פתיחת השוק האינדיאני. בעת הביקור, תוכלו להנות מאריגת בגדים מקומיים, מטקסים מסורתיים, וחגיגות של בני השבטים, אשר יספקו לכם חוויה תרבותית של ממש.

שדרת הרי הגעש
שדרת הרי הגעש מספקת את האזור היפה ביותר לטיול לאקוודור, בו ניתן לצאת למגוון רחב של טראקים מאתגרים. בין הרי הגעש שוכנים כפרים מקומיים בהם ניתן לבקר ועיירות גדולות בהם ניתן ללון בין המסלולים. הרי הגעש יפים במיוחד בשעות הזריחה והשקיעה. מומלץ בחום.

מחוז אוריינטה
טיול לאקוודור במחוז אוריינטה מציע למטייל הישראלי את יערות הגשם הטרופיים של אקוודור, אזור בו יוצאים לטרקים ומסעות מרתקים בין שטח טרופי, כפרים ילידיים, ונופים עוצרי נשימה. החודשים דצמבר עד פבואר נחשבים לזמן הטוב ביותר על מנת לבצע טראקים באזור מבלי להיתקע בגשמים עזים.

טיול לאקוודור הוא חוויה בלתי נגמרת בין הרים ציוריות כדוגמת קיטו, הרי געש מרהיבים בשדרת הרי הגעש, כפרים מקומיים, יערות גשם טרופיים ועוד של אתרים, אשר מספקים  למטייל הישראלי חוויה בלתי נשכחת והופכים את אקוודור ליעד כה מועדף.

טיול לאורוגוואי

טיול לאורוגוואי מציע למטיילים אטרקציות רבות, ביניהם, מסלולי טיול מרהיבים בין הרים ואגמים, חופי תכלת קסומים, בתי קזינו, מועדוני לילה, פאבים מקומיים, ועוד אפשרויות בילוי רבות שיהפכו את הטיול שלכם לחוויה בלתי נשכחת. טיול לאורוגוואי הוא טיול מרהיב, מרתק ואטרקטיבי שיספק לכם הנאה מירבית ונופים עוצרי נשימה.

ריו דה לה פלאטה
אחד האזורים המוכרים והיפים בו תיתקלו בעת טיול לאורוגוואי הוא אזור ריו דה לה פלאטה, אזור שבו עובר נהר הכסף אשר מפריד בין ארגנטינה ואורוגוואי. האזור משלב הרים מדהימים ביופיים, שיחד עם הנהר, יוצרים אזור טיול אטרקטיבי ומרשים ביותר עבור המטיילים. החודשים ינואר ופבואר הם החודשים המומלצים ביותר לטיול באזור זה, שכן מזג האוויר הנוח מספק תנאים נוחים לטיול.

פונטה דל אסטה
לאלו מכם אשר מעדיפים את החופים המקסימים של אורוגוואי, פונטה דל אסטה היא עיירת חוף מדהימה ביופייה, הכוללת חופים לבנים, מועדוני לילה, בתי קזינו, שווקים ייחודיים, אשר יחדיו הופכים את האזור לאזור הבילויים המושלם. בחודשים ינואר פבואר, בהם התיירות נמצאת בשיאה,  מתקיימים שלל תחרויות, כדוגמת תחרויות יופי, תצוגות אופנה, שמעשירות את החוויה, אך בהתאם, חלה עליית מחירים באזור.

מונטווידאו
לחובבי הקניות, בירתה של אורוגוואי, מונטווידאו, נחשבת לאזור המסחר הגדול ביותר במדינה, עם מתחמי קניות עצומים, אשר מושכים תיירים מכל רחבי העולם. בעיר הבירה ניתן להנות מפאבים מרשימים, מופעי רחוב, סרטים, אדריכלות ייחודית ושלל אטרקציות נוספות. חשוב לדעת, מונטווידאו היא עיר מתקדמת ביותר, עיר אירופאית לכל דבר, בה ניתן למצוא שלל הטבות כדוגמת מקדונלדס, מכבסות, תיאטרונות, בתי קולנוע ועוד.

קולוניה
מקום נוסף בו מומלץ לבקר בעת טיול לאורוגוואי היא העיירה קולוניה, עיירה המוכרת לתיירים בזכות מוזיאון- אקווריום ייחודי, מרהיב ביופיו. כמו כן, ניתן להנות מהחופים הקיימים בסביבת העיירה, מנוף מרהיב, ומסלולי טיול הקיימים באזור.

טיול לאורוגוואי הוא בחירה מעולה, שתספק לכם להנות מחופים מדהימים ביופיים, מסלולי טיול מרהיבים, מרכזי קניות עצומים ברמה בין לאומית, שמורות טבע ועוד מגוון רחב של אטרקציות, שיהפכו את הטיול הגדול שלכם לחוויה בלתי נגמרת.

טיול לקנדה

כל אלו ועוד מושכים מיליוני מבקרים ומטיילים מכל העולם אשר פוקדים את קנדה בכל שנה ונהנים משפע אתרי הטיול והאטרקציות המקומיות בקנדה.

מפלי הניאגרה

איך אפשר שלא להזכיר את המפלים המפורסמים בעולם והמרהיבים ביופיים המשתרעים על שטח עצום ומהווים אטרקציה מושכת מהעולם כולו המביאה מיליוני מבקרים אשר פוקדים את קנדה בכל שנה. טיול בכל קנדה, על כל סוגי הטיולים, כולל את מפלי הניאגרה שכן יש האומרים כי טיול לקנדה שאינו כולל את מפלי הניאגרה אינו טיול!

האזור הארקטי

צפונה של קנדה הינו אזור ארקטי מושלג הכולל טמפרטורות נמוכות במיוחד. מזג האוויר הקר ושטחי הקרח העצומים מושכים תיירים מכל העולם לטיולים את העולם הקפוא והמופלא של צפון קנדה. טיול לקנדה הכולל את צפון המדינה וכניסה לאזור הארקטי נחשב לטיול משמעותי ורציני הכולל חוויה ייחודית וחד פעמית צורות החיים הייחודיות והמרחבים האינסופיים מושכים מיליוני תיירים מהעולם כולו.

אתרי צלילה ייחודיים

מערב קנדה הינו אזור צלילה עוצר נשימה המושך צוללנים מכל העולם לבוא וליהנות מאחד מאתרי הצלילה הסוחפים של העולם כולו. ברוב האתרים לא ניתקל באלמוגים, שונים וצבעים כמו שאנו רגילים להם מאתרי צלילה אחרים בעולם אך צורות חיים ייחודיות כמו תמנונים גדולים, דגים ייחודיים ועוד מהווים מקור משיכה של צוללנים מהעולם כולו. ערוץ נשיונל גיאוגרפיק בכבודו ובעצמו הפיק סרטים רבים העוסקים בחיים שמתחת למים קנדה.

קנדה הינה אחד מאתרי התיירות המובילים בעולם ומציע למטיילים הישראליים לא רק טיול לקנדה באתרי תיירות מובילים אלא גם מרכזי בילוי וקניות מובילים, אירוח ברמה גבוהה במיוחד ואזורים עירוניים שופעים בחיים, בילויים ואטרקציות שונות. מומלץ לכל לטייל בקנדה במגוון רחב של חבילות טיולים הכוללות טבע, נופים, ים, קניות והרבה הרבה חוויות ייחודיות כמו שרק טיול לקנדה יכול להציע.